Zásady ochrany osobných údajov a ich spracovania

 1. S akceptáciou ochrany osobných údajov a odoslaním formulárov na stránkach www.saunypatrik7.sk súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a kontaktovaním zo strany prevádzkovateľa prostredníctvom telefonických, textových, elektronických alebo iných komunikačných nástrojov za účelom odpovedania na váš dopyt, odoslaním obchodnej ponuky, zbieraní dát pre sledovanie návštevnosti stránky www.saunypatrik7.sk, oslovenia zákazníkov prostredníctvom kontaktného formuláru.
 2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: SaunyPatrik7 s.r.o., Hlaváčikova 21, 841 05 Bratislava, SR, IČO: 36683230
 3. Príjemca osobných údajov bude v každom prípade len naša spoločnosť, neposkytujeme osobné údaje tretím stranám.
 4. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to odoslaním žiadosti na e-mail: saunypatrik@gmail.com
 5. Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje
 6. Základné práva Dotknutých osôb:

  1. Právo prístupu k osobným údajom:
  Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).
  Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

  2. Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).
  Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou.
  V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

  3. Právo na opravu a úpravu:
  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví a/alebo upraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu alebo úpravu.

  4. Právo na výmaz:
  Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak
  – osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané
  – Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi
  – Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
  – osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
  Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

  5. Právo na obmedzenie spracúvania:
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

  – Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  – spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  – Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

  – Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

  V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku..

  6. Právo namietať spracúvanie:
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

  7. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

  8. Právo na prenosnosť osobných údajov
  V prípade, ak Dotknutá osoba požiada, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inej spoločnosti, bude bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľ riešiť danú požiadavku a odovzdá osobné údaje Dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak uvedenej povinnosti nebude brániť žiadna zákonná alebo inak významná prekážka.

 

Napíšte nám